Prvi prozor

Kreiranje jednostavnog, potpuno funkcionalnog prozora, u Windows okruženju.

22. mart 2015.


ExitThread

ExitThread funkcija završava nit.

14. decembar 2013.


ExitProcess

ExitProcess funkcija prekida proces i sve njegove niti.

5. decembar 2013.


Prozor sa porukom

Primer funkcionalnog Windows programa koji prikazuje prozor sa porukom (tzv. message box).

4. decembar 2013.


gethostbyname

Windows Sockets gethostbyname funkcija uzima informacije koje odgovaraju imenu domaćina - hostname.

29. novembar 2013.


gethostbyaddr

Windows Sockets gethostbyaddr funkcija donosi informacije o hostu koje odgovaraju adresi.

24. novembar 2013.


GetAddressByName

Funkcija ispituje prostor za ime, ili postavlja podrazumevanu vrednost prostora za ime, da bi se dobile informacije mrežnih adresa za određeni mrežni servis. Proces je poznat pod nazivom usluge rezolucija. Mrežni servis može da koristi ovu funkciju za dobijanje lokalne adrese informacija koja se može koristiti sa funkcijom bind.

21. novembar 2013.


GetAcceptExSockaddrs

Windows Sockets GetAcceptExSockaddrs funkcija obrađuje podatke dobijene kroz poziv funkcije AcceptEx i prosleđuje lokalnu i udaljenu adresu ka SOCKADDR strukturi.

17. novembar 2013.


EnumProtocols

EnumProtocols funkcija spada u red specifičnih, zastarelih Microsoft dodataka za Windows Sockets 1.1. Windows Sockets 2, ovaj dodatak rešava funkcijom WSAEnumProtocols.

16. novembar 2013.


connect

Windows Sockets connect funkcija uspostavlja peer konekciju.

14. novembar 2013.


closesocket

Windows-ova Sockets closesocket funkcija zatvara priključak.

13. novembar 2013.


bind

Windows-ova Socket funkcija bind pridružuje lokalnu adresu priključku.

12. novembar 2013.


AcceptEx

Windows Sockets AcceptEx funkcija prihvata novu konekciju, vraća lokalnu i udaljenu adresu, i prima prvi blok podataka koje šalje klijent aplikacija.

11. novembar 2013.


Praktično korišćenje API funkcija u MASM Asembleru

Objašnjenje korišćenja Aplikativnog Programskog Interfejsa za OS Windows sa primerima u MASM Asembleru

1. novembar 2013.© Winapi32.com | Povratak na glavnu stranicu | Linkovi